دیدگاه :

آخرین اخبار

 • اعلام برگزیدگان جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 • بارگذاری شناسنامه خدمات دستگاه

 • بازدید از ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی

 • بارگذاری چک لیست ارزیابی شاخص‌های عمومی دستگاه

 • پایان ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت

Loading
Loading
 • اعلام برگزیدگان جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 • بارگذاری شناسنامه خدمات دستگاه

 • بازدید از ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی

 • بارگذاری چک لیست ارزیابی شاخص‌های عمومی دستگاه

 • پایان ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت

Loading
 ردیف عنوان بخشنامه
 فایل
1
جشنواره شهید رجایی سال 1395
بخشنامه شهید رجایی
 2دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان
بخشنامه ازریابی عملکرد کارکنان
3دستور العمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد
بخشنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد
بارگذاری شناسنامه خدمات دستگاه
شناسنامه خدمات دستگاهی سال 96 سازمان های وابسته بارگذاری شد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۵
بازدید از ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی
رییس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات بمنظور بررسی و نظارت بر عملکرد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های گلستان و خراسان شمالی بازدید بعمل آورند.
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
بارگذاری چک لیست ارزیابی شاخص‌های عمومی دستگاه
چک لیست ارزیابی برخی شاخص‌های عمومی سال 96 دستگاه های اجرایی بارگذاری شد
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲
پایان ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت
ارزیابی داخلی دستگاه های وابسته و ستاد وزارت مربوط به سال 95 پایان یافت
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲