پرش به محتوای اصلی

 

شرح وظایف مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

  

1- وظایف بازرسی:
1-1- تهیه و تنظیم برنامه‎های بازرسی مستمر دور‎ه‌ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میدانی میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه‎ها ، دستور العملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه .
2-1- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .
3-1- تهیه گزارشهای نوبه‎ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه , نه ماهه و سالانه برای اطلاع مقام وزارت از عملکرد واحدهای مختلف .
4-1- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه‎های جمعی و مطبوعات .
5-1- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت‎ها و کارکنان براساس بازرسی‎های انجام شده.
6-1- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‎های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط و مقام وزارت .
7-1- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط .
8-1- نظارت بر حسن انجام مأموریتها و فعالیتهای شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته در امور بازرسی .

2- وظایف پاسخگوئی به شکایات:
1-2- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم ( مراجعین ) از واحدها و کارکنان دستگاه .
2-2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
3-2- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
4-2- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .
5-2- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای مقام وزارت و سایر مراجع ذیربط به گونه‎ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
6-2- پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان .

3- وظایف نظارت بر معاملات ومناقصات :
1-3- نظارت بر قراردادها ومعاملات از جهت رعایت قوانین و مقررات .
2-3-تطبیق عملکرد فرآیند قراردادها و معاملات با آئین نامه ها و بخشنامه ها و گزارش مغایرتها .
3-3- اخذ شکوائیه های مربوط به معاملات و مناقصات و قراردادها از اشخاص حقیقی و حقوقی و رسیدگی به آنها .
4-3- تجزیه و تحلیل گزارشها و بازرسی ها و اقدامات صورت گرفته و تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار در جهت اصلاح آئین نامه ها و شیوه ها و...
5-3- همکاری در تهیه برنامه ها ، خط مشی ها و سیاست های اجرایی به منظور کاهش تخلفات .
6-3- ایجاد و بهنگام سازی بانک قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به معاملات و مناقصات.

4- وظایف انتصابات و نظارت مدیریتی :
1-4- دریافت فرمهای پیشنهادی مسئولین بصورت ادواری .
2-4- بررسی شرایط فرد پیشنهاد شده و تطبیق آن با شرایط عمومی و اختصاصی مسئولیت .
3-4- تشکیل پرونده مسئولیتی برای فرد و به روز نمودن آنها بطور مستمر .
4-4- انجام استعلامات از مراجع امنیتی ، تخصصی ، تخلفات اداری و سایر مراجع .
5-4- انجام تحقیقات درخصوص فرد و مصاحبه با فرد .
6-4- توجیه ، ارشاد ، آموزش مدیریتی .
7-4-نظارت بر تحویل و تحول اداری .
8-4- اجرای مراسم تودیع و معارفه با هماهنگی روابط عمومی .
9-4- ثبت اطلاعات منصوبین و عزل شدگان و ... در پرونده مسئولیتی و بانک اطلاعات .
10-4- دریافت پیشنهاد عزل مدیران .
11-4- تکمیل پرونده و بررسی موضوع و دریافت دستور مقام وزارت و ابلاغ موافقت با عزل بنحو مقتضی .
12-4- شناسائی افراد توانمند ، با انگیزه و مستعد برای تصدی پست های مدیریتی .
13-4- تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزشیابی مدیران.
14-4- اجرای دستورالعمل ارزشیابی مدیران و تکمیل فرمهای مربوطه و مستندات لازم .
15-4- جمع بندی و تجزیه و تحلیل ارزشیابی مدیران و تهیه گزارشات تحلیلی از نتایج ارزشیابی و ارائه آن به مراجع مربوطه .
16-4- لحاظ نتایج ارزشیابی در ارتقاء و تنزل مدیران .
17-4- نظارت برحسن اجرای ارزشیابی مدیران در وزارتخانه ، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته .
18-4- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و سازنده در جهت بهبود ارزشیابی مدیران.

5- وظایف ارزیابی عملکرد:
1-5- همکاری در تهیه و تدوین شاخص‎های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و مراجع ذیربط .
2-5- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم .
3-5- احصاء فرم های‎تکمیل‎شده‎ و مستندات‎آنها و ارایه ‎به ‎شورای تحول اداری دستگاه .
4-5- همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات .
5-5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید آنها براساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری .
6-5- اجرای ارزیابی عملکرد وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مراجع ذیربط در مقاطع زمانی تعیین شده .
7-5- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و تحلیل ارزیابی‎های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم .
8-5- انجام مطالعات وتحقیقات لازم در رابطه با برنامه ارزیابی عملکرد و شاخص‎های مورد عمل در وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و ارائه پیشنهادهای لازم .
9-5- انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف مراجع ذیربط ارجاع می‎گردد .
10-5- دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط .

6- وظایف عمومی:
1-6- پیش بینی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان مرکز با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری.
2-6- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مقام وزارت .
3-6- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .