پرش به محتوای اصلی

 

معرفی گروه هماهنگی بازرسی ادارات کل استانها

اهم وظایف و فعالیت های گروه هماهنگی بازرسی ادارات کل استانها به شرح ذیل می باشد:

  • بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از ادارات کل استانی برای سنجش میدانی میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های موردارزیابی دستگاه.
  • عندالزوم انجام بازرسی موردی از ادارات استانی سازمان ها و شرکت های تابعه بمنظور سنجش میدانی میزان عملکرد با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها.
  • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان ادارات کل استانی و سنجش میزان رضایت مردم از ادارات مذکور و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
  • انجام هماهنگی و هدایت واحدهای بازرسی ادارات کل استانی در اجرای سیاست ها و برنامه های مرکز و همچنین رفع موانع و مشکلات احتمالی در اجرای تکالیف قانونی.
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات مرتبط با ادارات کل استانی و همچنین عنداللزوم ادارات استانی سازمان ها و شرکت های تابعه تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به ذینفع.
  • تجزیه و تحلیل گزارشها و بازرسی های و اقدامات صورت گرفته از ادارات کل استانی و تعیین نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکار در جهت اصلاح فرایندها ، آئین نامه ها و دستور العمل ها.