پرش به محتوای اصلی

قوانین و مقررات مرتبط

ردیف

نام قانون یا مقررات

1
 قانون مدیریت خدمات کشوری
 2  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
3  قانون محاسبات عمومی
4  قانون بودجه سال96
5  ضوابط اجرایی بودجه سال96
6  قانون تخلفات اداری
7  قانون کار
8  قانون مجازات اسلامی
9  قانون گزینش
 10

 قانون مجازات تبانی در انجام معاملات دولتی

11

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 12

 قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی

13  قانون بودجه سال 95
14  ضوابط اجرایی بودجه سال 95