پرش به محتوای اصلی

 

فرآیندهای ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری میباشد.

  1. تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
  2. تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه.
  3. استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
  4. ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص ها به "ارزیابی شونده".
  5. سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
  6. استخراج و تحلیل نتایج.