پرش به محتوای اصلی

 

تعارف پاسخگویی به شکایات

تعاریف


پاسخگویی:
عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج وپیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه ها وارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده ونشده ذینفعان.

شکایت:
درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین ومقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه های اجرایی ومیزان کمیت وکیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.

درخواست:
عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون، آیین نامه ودستورالعمل به فرد ویا گروه خاص.

پیشنهاد:
عبارت است از ارائه هرگونه فکر، ایده وروش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت وسرعت ارائه خدمات وکاهش هزینه ها گردد.

مشاهدات(گزارشات):
عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود، دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.