پرش به محتوای اصلی

 

مستندات ارزیابی عملکرد

 ردیف  نام فرم
 فایل
 1  شماره تماس ارزیابان عملکرد سال1400  خودارزیابی میان مدت سال 97
 2 شیوه نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح استانی سال1400 قالب
 3  شیوه نامه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال1400 قالب 
 4  نحوه ارائه مستندات ارزیابی عملکرد سال1400 قالب
   5    شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1400 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چک لیست میز خدمت الکترونیک  
 6 دستورالعمل امتیازدهی شاخص های عمومی سال 1400-سطح ملی شماره تماس متولیان ارزیابی 
 7 اهداف تجمیعی سال 1397 تا سال 1400 تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه ارزیابی 
 8  شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح استانی سال 1399  شیوه نامه
 9  نحوه ارائه مستندات شاخصهای عمومی  ارزیابی عملکرد  سال 1399
نحوه ارزیابی 
10
 چارچوب (قالب مستندات) شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد  سال 1399
قالب 
11
 شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1399
شیوه نامه 
12
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 سطح استانی منظم به دستورالعمل امتیاز دهی
شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1398سطح استانی 
13 فرایند + دستورالعمل امتیازدهی + شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399وزارت ارتباطات
دستورالعمل
14   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1399 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص اختصاصی 99
15  نحوه ارائه مستندات+ قالب مستندات(پیوست1) ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398
 نحوه ارائه مستندات+ قالب مستندات(پیوست1) ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398  
16
  شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398  
شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398
17
 چک لیست + شاخصهای عمومی ارزیابی سال‌ 1398
ارزیابی سال‌ 1398 
18
 شماره تماس متولیان ارزیابی شاخص های عمومی( ارزیابان بیرونی) ارزیابی سال‌ 1398
شماره تماس متولیان ارزیابی 
19
دستورالعمل و راهنمای اجرای مدیریت سبز (2-11-98)
مدیریت سبز 
20  شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1398و چک لیست های مربوطه 
شاخص های عمومی98 
21  راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان(ارزشیابی سال1398)
راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان(ارزشیابی سال1398)
22
بخشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی سال 1398 سطح ملی و استانی
بخشنامه ارزیابی سال1398
23
 برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 97 الی99
 برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری
24  بخشنامه فرهنگ سازمانی شماره 34084 مورخ 98/1/31
بخشنامه فررهنگ سازمانی
25  نحوه و قالب مستندسازی شاخص های ارزیابی عملکرد 97
نحوه و قالب مستندسازی شاخص های ارزیابی عملکرد 97
26  شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1397
شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1397 
27
 فرم اکسل برش استانی سال 97(نامه شماره592662مورخ 97/10/26 سازمان اداری ستخدامی کشور )
فرم اکسل برش استانی سال 97
28
راهنمای تدوین شاخصهای اختصاصی سال 98 
راهنمای تدوین شاخص های اختصاصی سال98  
29  چک لیست + شاخصهای عمومی+ شاخص های بدون نیاز به مستندات ( 97/10/15)  چک لیست + شاخصهای عمومی+شاخص بدون مستندات (بروز آوری 97/10/15)
30  چک لیست (کاربرگ) ارزیابی استقرار زیر خدمات در میز خدمت الکترونیک (آذر ماه 1397)
چک لیست میز خدمت الکترونیک 
31  خودارزیابی میان مدت سال 97 (آذر ماه 1397)
خودارزیابی میان مدت سال 97 
32  بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
33  شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی(بروز آوری97/9/17)
شاخص عمومی 97/9/17 
34  چک لیست شاخص های عمومی سطح ملی 1397 (بروز آوری97/9/17)
چک لیست 97/9/17 
35  شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
36  شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح ملی سال 1396 
شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح ملی سال 96
37  لیست شاخص های عمومی که نیاز به بارگذاری مستندات در سامانه مدیریت عملکرد ندارند
اشتری1 
38  فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
39  قالب مستندات عملکرد شاخص های ارزیابی
40
 شناسنامه خدمات دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شناسنامه خدمات دستگاهی
41
 چک لیست ارزیابی شاخص های عمومی در سطح ملی
42  بخشنامه فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 96
43  شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه اجرایی سطح ملی
شاخص های عمومی سال 96
 44  شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های اختصاصی سال 96