پرش به محتوای اصلی

مستندات ارزیابی عملکرد

لیست شاخص هایی که نیاز به بارگذاری مستندات در سامانه مدیریت عملکرد ندارند
 ردیف  نام فرم
 فایل
 1   شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح استانی سال 1399  شیوه نامه
 2  نحوه ارائه مستندات شاخصهای عمومی  ارزیابی عملکرد  سال 1399
نحوه ارزیابی 
3
 چارچوب (قالب مستندات) شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد  سال 1399
قالب 
4
 شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1399
شیوه نامه 
5
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 سطح استانی منظم به دستورالعمل امتیاز دهی
شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1398سطح استانی 
6 رایند + دستورالعمل امتیازدهی + شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399وزارت ارتباطات
دستورالعمل
7   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1399وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  شاخص اختصاصی 99
8  نحوه ارائه مستندات+ قالب مستندات(پیوست1) ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398
نحوه ارائه مستندات+ قالب مستندات(پیوست1) ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398  
9
  شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398  
شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1398
10
 چک لیست + شاخصهای عمومی ارزیابی سال‌ 1398
ارزیابی سال‌ 1398 
11
 شماره تماس متولیان ارزیابی شاخص های عمومی( ارزیابان بیرونی) ارزیابی سال‌ 1398
شماره تماس متولیان ارزیابی 
12
دستورالعمل و راهنمای اجرای مدیریت سبز (2-11-98)
مدیریت سبز 
13  شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1398و چک لیست های مربوطه 
شاخص های عمومی98 
14  راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان(ارزشیابی سال1398)
راهنمای تخصیص وتوزیع عوامل اختصاصی به کارکنان(ارزشیابی سال1398)
15
بخشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی سال 1398 سطح ملی و استانی
بخشنامه ارزیابی سال1398
16
 برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 97 الی99
 برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری
17  بخشنامه فرهنگ سازمانی شماره 34084 مورخ 98/1/31
بخشنامه فررهنگ سازمانی
18  نحوه و قالب مستندسازی شاخص های ارزیابی عملکرد 97
نحوه و قالب مستندسازی شاخص های ارزیابی عملکرد 97
19  شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1397
شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی سال 1397 
20
 فرم اکسل برش استانی سال 97(نامه شماره592662مورخ 97/10/26 سازمان اداری ستخدامی کشور )
فرم اکسل برش استانی سال 97
21
راهنمای تدوین شاخصهای اختصاصی سال 98 
راهنمای تدوین شاخص های اختصاصی سال98  
22  چک لیست + شاخصهای عمومی+ شاخص های بدون نیاز به مستندات ( 97/10/15)  چک لیست + شاخصهای عمومی+شاخص بدون مستندات (بروز آوری 97/10/15)
23  چک لیست (کاربرگ) ارزیابی استقرار زیر خدمات در میز خدمت الکترونیک (آذر ماه 1397)
چک لیست میز خدمت الکترونیک 
24  خودارزیابی میان مدت سال 97 (آذر ماه 1397)
خودارزیابی میان مدت سال 97 
25  بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
26  شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی(بروز آوری97/9/17)
شاخص عمومی 97/9/17 
27  چک لیست شاخص های عمومی سطح ملی 1397 (بروز آوری97/9/17)
چک لیست 97/9/17 
28  شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
29  شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح ملی سال 1396 
شیوه نامه ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح ملی سال 96
30  لیست شاخص های عمومی که نیاز به بارگذاری مستندات در سامانه مدیریت عملکرد ندارند
اشتری1 
31  فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
32  قالب مستندات عملکرد شاخص های ارزیابی
33
 شناسنامه خدمات دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شناسنامه خدمات دستگاهی
34
 چک لیست ارزیابی شاخص های عمومی در سطح ملی
35  بخشنامه فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 96
36  شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه اجرایی سطح ملی
شاخص های عمومی سال 96
37   شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص های اختصاصی سال 96
38   فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان (استانی) سال 1395
شاخص عمومی استانی 95 
39   فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان (ملی) سال 1395
شاخص عمومی ملی 95
40   فرم شاخصهای اختصاصی وزارت و سازمانها و شرکتهای وابسته سال 1395
شاخص اختصاصی وزارت
41   فرم خام تفاهم نامه سال 95

فرم خام تفاهمنامه

42   راهنمای نحوه تدوین شاخصهای اختصاصی دستگاه های اجرایی سال 95 
راهنمای تدوین شاخصهای 95
43
  مستندات و راهنمای تنظیم شاخصهای اختصاصی دستگاه های اجرایی سال 96
ارزیابی سال 96