مستندات ارزیابی عملکرد

 ردیف نام فرم
 فایل
1
 فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
فایل راهنما و  پیوست تدوین شاخص های اختصاصی سال 1397
 2 قالب مستندات عملکرد شاخص های ارزیابی
قالب مستندات عملکرد شاخص های ارزیابی
3 شناسنامه خدمات دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شناسنامه خدمات دستگاهی
 4 چک لیست ارزیابی شاخص های عمومی در سطح ملی
چک لیست شاخصهای عمومی نسخه 3
5
 بخشنامه فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه های اجرایی
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 96
 6 شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه اجرایی سطح ملی
شاخص های عمومی سال 96
 7  شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص های اختصاصی سال 96
8
  فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان (استانی) سال 1395
شاخص عمومی استانی 95 
9
  فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان (ملی) سال 1395
شاخص عمومی ملی 95
10
  فرم شاخصهای اختصاصی وزارت و سازمانها و شرکتهای وابسته سال 1395
شاخص اختصاصی وزارت
11
  فرم خام تفاهم نامه سال 95

فرم خام تفاهمنامه

 12  فرم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394

فرم شاخصهای عمومی 94

13  راهنمای نحوه تدوین شاخصهای اختصاصی دستگاه های اجرایی سال 95 
راهنمای تدوین شاخصهای 95
14
  مستندات و راهنمای تنظیم شاخصهای اختصاصی دستگاه های اجرایی سال 96
ارزیابی سال 96